Regulamin

1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA SERWISU

1. Serwis Premium-links zajmuję się sprzedażą usług oraz produktów związanych z linkowaniem oraz innych założeń dotyczących pozycjonowania.

2. Aby korzystać z naszego serwisu premium-links.pl, niezbędne jest posiadać komputer, lub telefon z obsługą JavaScript.

2. ZAKUPY oraz ZAMÓWIENIA

3. Aby zrealizować zakupy produktów lub usług oferowanych w naszym sklepie Premium-links, rejestracja nie jest wymagana

4.Realizacja zakupu w serwisie Premium-links odbywa się poprzez dodanie produktu lub usługi do koszyka za pomocą przycisku “Dodaj do koszyka”, a następnie kliknięcie na przycisk “Przejdź do kasy” i”Kupuję i płacę”.

5.Koniecznym warunkiem jaki należy spełnić podczas zakupów, jest podanie dokładnych danych osobowych oraz adresu e-mail.

6. Jeśli osoba kupująca prowadzi działalność gospodarczą, należy podać dokładne dane wraz z NIP.Numer Identyfikacji Podatkowej)

7.Możliwość dokonywania zamówień w serwisie Premium-links dostępna jest przez cały rok, 24 godziny na dobę, a termin realizacji zamówień precyzowany jest w formularzy zakupu.

7.Dokonywanie zamówień w serwisie Premium-links dostępna jest przez cały rok, 7 dni w tygodniu, a termin realizacji precyzowany jest w formularzu zakupu.

8. Jeśli ze względu na okoliczności, które uniemożliwią czasowo oraz całkowicie realizacje przyjętego zlecenia, firma Adwer Dariusz Czyż  z siedzibą w Choszcznie, przy ulicy Jagiełły 4e/7 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji, wcześniej dokładnie informując osobę KUPUJĄCA/ZAMAWIAJĄCĄ o zaistniałej sytuacji.

9.Zamówienia, w których osoba Kupująca/Zamawiająca w sposób nieprawidłowy podał dane adresowe (brak numeru telefonu, nieaktywny lub niepoprawny adres e-mail) nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane.

10.Ceny produktów i usług, które znajdują się w ofercie serwisu Premium-links podane są w walucie PLN (polski złoty) w kwocie netto. Dopiero po dodaniu produktu do koszyka następuje doliczenie do kwoty, podatek Vat.

11.Właściciel serwisu Premium-links – firma Adwer Dariusz Czyż za kupione/zamówione produkty i usługi wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać przez Kupującego/Zamawiającego faktury VAT jest podanie w formularzu prawidłowych danych firmy oraz NIP-u.

12.Kupujący/Zamawiający w serwisie Premium-links, produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail szczegółowe informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

13.Czas realizacji zleceń , podany przy usługach i produktach jest wykonywany w dni robocze. Czasami czas ten może się wydłużyć, wtedy kupujący zostaje o tym fakcie poinformowany.

3. PŁATNOŚCI

13.Serwis Premium-links umożliwia Kupującym/Zamawiającym płatność za pośrednictwem przelewu bankowego oraz płatności online  paypal.com., tpay.pl

14.Kupujący/Zamawiający produkt lub usługę otrzymuje na podany adres e-mail informację potwierdzającą dokonanie płatności.

4. REKLAMACJA

Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację, jeżeli Usługi wykonane w serwisie Premium-links, przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu wymienionego na tej stronie.

Poinformowanie Usługodawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.

Zgłoszenia reklamacji należy kierować na adres: ADWER DARIUSZ CZYZ, ul. Jagiełły 4e/7, 73-200 Choszczno.

lub za pośrednictwem poczty  e-mail na adres: kontakt@premium-links.pl

Reklamacja (pisemne zawiadomienie) musi zawierać pełne dane adresowe osoby zgłaszającej reklamację (nazwisko i imię/Pełna nazwa firmy, adres e-mail, dokładny adres pocztowy ), dokładny opis tego co zostało źle wykonane, lub wymaga poprawy.

Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie materiały takie jak : grafika, teksty, zamieszczone na stronie serwisu premium-links.pl są własnością właściciela strony lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich pełne prawa autorskie.

Zabrania się kopiowania grafik oraz zdjęść oraz stosowanie tych samych artykułów użytych na stronie Sklepu internetowego premium-links.pl w tym ich udostępniana w Internecie i na innych stronach internetowych bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko osobie dopuszczającej się do tego procederu.

II. Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie poniesie konsekwencji za brak dostępu do serwisu premim-links, który może być spowodowany czynnikami na które nie może wpłynąć sprzedawca.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności serwisu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązany jest  do dołożenia wszelkich możliwych starań, by wspomniane przerwy odbywały się w w porach nocnych i trwały jak najmniejszy okres czasu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.Właściciel serwisu Premium-links, zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek zmian postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4.W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.